• Đào tạo Phát triển Năng lực
  theo nhu cầu của các Tổ chức, Doanh nghiệp
  Đào tạo Phát triển Năng lực
  theo nhu cầu của các Tổ chức, Doanh nghiệp

  (ở trong nước và ở nước ngoài)

Năng lực của đội ngũ là yếu tố quyết định đến sức mạnh của tổ chức, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ các cấp là việc làm thường xuyên, có tính chiến lược, tạo nên sự phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp.
Brainwork Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp theo phương châm trở thành Đối tác Đào tạo Tin cậy – Trusted Training Partner -
với cách tiếp cận tổng thể và toàn diện như mô hình dưới đây, coi đào tạo trong doanh nghiệp là sự kết hợp ở các mức độ khác nhau giữa Đối tượng cần đào tạo và Các chương trình đào tạo như sau:

Đối tượng đào tạo

 • Nhóm I: NHÂN VIÊN, CHUYÊN VIÊN
 • Những người không có nhân viên dưới quyền và tự thực hiện công việc được giao, bao gồm: nhân viên, công nhân, kỹ sư, chuyên viên.

 • Nhóm II: QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO
 • Những người có nhân viên dưới quyền, bao gồm quản lý trực tiếp,
  quản lý cấp trung và quản lý cấp cao.

  Chương trình đào tạo

 • Nhóm Chương trình ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI
 • Nhóm Chương trình ĐÀO TẠO TUÂN THỦ, BẮT BUỘC
 • Nhóm Chương trình ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC
 • Nhóm Chương trình ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
 • Nhóm Chương trình ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
 • Nhóm Chương trình ĐÀO TẠO THEO CÁC DỰ ÁN
 • Nhóm Chương trình ĐÀO TẠO KHÁC
 • Với mỗi nhóm đối tượng trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn sẽ có thể cần đến các nhóm chương trình đào tạo khác nhau, với mức độ khác nhau.
  Để tìm hiểu thêm về Brainwork Việt Nam và Thông tin một số chương trình Đào tạo trong nước và nước ngoài cho Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp, xin Bạn vui lòng để lại địa chỉ E-mail tại đây