Nature

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DẦU KHÍ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
NỘI DUNG

PHẦN 1: HIỂU BIẾT VỀ SỰ THAY ĐỔI TRONG NGÀNH DẦU KHÍ

 • Bối cảnh ngành Dầu khí tại Việt Nam
 • Tại sao phải thay đổi?
 • Nguyên nhân của sự thay đổi (nguyên nhân xã hội, kinh tế, công nghệ,…)
 • Nhận biết thay đổi từ đâu?
 • Phân loại sự thay đổi
 • Thay đổi từ từ tái cấu trúc…
 • Thay đổi tức thì chính sách an toàn…
 • Chọn lựa thay đổi…

PHẦN 2: THIẾT LẬP MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO THAY ĐỔI

 • Xây dựng hệ thống các mục tiêu cụ thể cho sự thay đổi
 • Phân tích một số tình huống thay đổi mà thực tế học viên gặp phải và tập thiết lập mục tiêu cho sự thay đổi

PHẦN 3: HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN SỰ THAY ĐỔI

 • Qui trình thay đổi
 • Các nguồn lực cần thiết cho sự thay đổi
 • Nhiều vấn đề và sự chống đối thường phát sinh trong quá trình thay đổi và cách giải quyết
 • Một số công cụ và phương pháp quản lý quá trình thực hiện thay đổi

PHẦN 4: KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT VÀ CỦNG CỐ SỰ THAY ĐỔI

 • Theo dõi tiến độ của sự thay đổi
 • Xem xét lại các giả định và chiều hướng của sự thay đổi
 • Động viên và khuyến khích nhân viên theo đúng định hướng đặt ra thông qua đào tạo và hướng dẫn

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

 • Phương pháp đánh giá và phân tích quá trình thay đổi
 • Thực hành đánh giá, phân tích một số tình huống có thật tại Doanh nghiệp Dầu Khí

PHẦN 6: THỰC HÀNH KIỂM SOÁT QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRONG DOANH NGHIỆP DẦU KHÍ

KIỂM TRA CUỐI KHÓA

7.950.000 VNĐ
30-31/10/2019
Hà Nội
LỊCH KHAI GIẢNG
Top