Nature

Quản trị tài chính doanh nghiệp sau tái cấu trúc & Học hỏi kinh nghiệm quốc tế

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
NỘI DUNG

Phần 1: Bối cảnh thị trường toàn cầu và các dấu hiệu cần tái cấu trúc

 • - Bối cảnh kinh tế thị trường trên Thế giới nói chung và tạiMỹ nói riêng
 • - Những thách thức các Doanh nghiệp tại Mỹ đang phải đối mặt
 • - Thực trạng các doanh nghiệp trước tái cấu trúc
 • - Những khó khăn trong quá trình tái cấu trúc của các Doanh nghiệp tại Mỹ
 • - Phương pháp tiếp cận - Các bước triển khai
 • - Trao đổi và thảo luận.

Phần 2: Quản lý rủi ro tài chính khi tái cấu trúc

 • - Xác định, phân loại và đánh giá rủi ro tài chính của Doanh nghiệp
 • - Một số rủi ro tài chính thường gặp đối với các Doanh nghiệp sau tái cấu trúc tại Mỹ)
 • - Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính bằng các công cụ xử lý rủi ro
 • - Đánh giá hệ thống quản trị rủi ro tài chính trước tái cấu trúc và bài học rút ra sau tái cấu trúc
 • - Kinh nghiệm quản lý rủi ro tài chính của các Doanh nghiệp tại Mỹ

Phần 3: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp tái cấu trúc

 • - Tái cấu trúc các khoản nợ
 • + Giải quyết các khoản nợ tồn đọng trong quá khứ
 • + Tiếp nhận các khoản vốn tài trợ mới
 • - Tái cấu trúc nguồn vốn
 • + Phân tích cấu trúc tài chính
 • + Tiếp nhận các khoản vốn tài trợ mới
 • + Xác định cơ cấu nguồn vốn tối ưu
 • + Lựa chọn giải pháp thực hiện để có được nguồn vốn tối ưu
 • + Tổ chức thực hiện và đánh giá giải pháp
 • - Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp
 • - Xây dựng lộ trình tái cấu trúc tài chính
 • - Các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý tài chính
 • - Quy trình thực hiện cấu trúc tài chính
 • - Các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính
 • - Giám sát, đánh giá quá trình tái cấu trúc tài chính của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án chỉnh sửa, bố sung
 • - Quản trị dòng tiền sau tái cấu trúc
 • - Quản trị tài chính các dự án đấu tư
 • - Tái cấu trúc tài chính – Yêu cầu tất yếu đối với các Doanh nghiệp tái cấu trúc
 • - Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của Doanh nghiệp sau tái cấu trúc
 • - Các vấn đề thường gặp và bài học rút ra về quản trị tài chính sau tái cấu trúc tại Mỹ

Phần 4: Điều chỉnh và xây dựng chiến lược trong quá trình tái cấu trúc

 • - Tái cấu trúc về chiến lược tài chính
 • - Tái cấu trúc về chiến lược nhân sự
 • - Phân tích môi trường vĩ mô: PEST
 • - Sử dụng ma trận BCG trong phát hiện cơ hội chiến lược
 • - Ứng dụng Ma trận SWOT phân tích và SWOT chéo
 • - Bản đồ chiến lược và xây dựng bản đồ chiến lược
 • - Áp dụng chỉ số KPIs trong đo lường và giám sát chiến lược

Phần 5: Ứng dụng giải pháp kiến trúc hướng dịch vụ vào tái cấu trúc hoạt động quản lý doanh nghiệp

 • - SOA và tính cấp thiết trong của việc áp dụng SOA trong tái cấu trúc Doanh nghiệp
 • - Mong muốn và giải pháp quản trị ứng dụng tập trung, tổng thể và liên kết đồng bộ
 • - SOA - Mô hình tổ chức và mô hình dịch vụ của các doanh nghiệp
 • - Mô hình các Phòng, Ban chức năng hoạt động theo dịch vụ
 • - Mức độ cam kết cung cấp dịch vụ.
 • - Lợi ích của việc ứng dụng SOA vào tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp.
 • - Ứng dụng SOA và sản phẩm đầu ra.
 • - Khái niệm quản lý qui trình doanh nghiệp và quản lý quy trình kinh doanh.
 • - Kỹ thuật lưu đồ hóa và phân tích quy trình.

Phần 6: Học hỏi kinh nghiệm của một số doanh nghiệp lớn tại Mỹ đã trải qua quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết
02 - 06/12/2019
Khách sạn Pennsylvania - 401 7th Ave New York, NY 10001, US
LỊCH KHAI GIẢNG
Top