ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THEO
NHU CẦU CỦA CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC THEO NHU CẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Your Trusted Learning Partner

Năng lực của đội ngũ là yếu tố quyết định đến
sức mạnh của tổ chức, khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp.

Năng lực của đội ngũ là yếu tố
quyết định đến sức mạnh của tổ chức, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp là mảng dịch vụ trọng tâm của Brainwork Việt Nam trong hơn 12 năm qua. Các chương trình đào tạo cho Doanh nghiệp của Brainwork được thiết kế, phát triển và thực hiện theo nhu cầu và đặc thù riêng của mỗi Doanh nghiệp, đem lại CẢM HỨNG TRONG ĐÀO TẠO cho các bên liên quan: Học viên, Giảng viên, Cán bộ phụ trách đào tạo và lãnh đạo doanh nghiêp. Các chương trình đào tạo được thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng ở TRONG NƯỚC và ở NƯỚC NGOÀI.

Đối tượng đào tạo

Nhân viên, Chuyên viên

Quản lý, Lãnh Đạo

Những người không có nhân viên dưới quyền và tự thực hiện công việc được giao, bao gồm: nhân viên, công nhân, kỹ sư, chuyên viên.
Những người có nhân viên dưới quyền, bao gồm quản lý trực tiếp,
quản lý cấp trung và quản lý cấp cao.

Nhân viên, Chuyên viên

Lãnh đạo, Quản lý

Những người không có nhân viên dưới quyền và tự thực hiện công việc được giao, bao gồm: nhân viên, công nhân, kỹ sư, chuyên viên.
Những người có nhân viên dưới quyền, bao gồm quản lý trực tiếp,quản lý cấp trung và quản lý cấp cao.

Nhân Viên, Chuyên Viên

Những người không có nhân viên dưới quyền và tự thực hiện công việc được giao, bao gồm: nhân viên, công nhân, kỹ sư, chuyên viên.

Lãnh Đạo, Quản Lý

Những người có nhân viên dưới quyền,
bao gồm quản lý trực tiếp, quản lý cấp trung và quản lý cấp cao

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Get Started