Norway
Danh sách các khóa học Public
Norway
Danh sách các khóa học Public
Đánh giá và Quản lý CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
04 - 05.04.2024
Strategic HR Management in Global Changes
05 - 09.2.2024
Xây dựng và Triển khai KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU
14 - 15.03.2024
Advanced Leadership Communication Strategies
20 - 24.5.2024
Advanced Leadership Communication Strategies
15 - 19.07.2024
Strategic Management
03 - 07.06.2024
Đánh giá và Quản lý CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
04 - 05.04.2024
Strategic HR Management in Global Changes
05 - 09.2.2024
Xây dựng và Triển khai KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU
14 - 15.03.2024
Advanced Leadership Communication Strategies
20 - 24.5.2024
Advanced Leadership Communication Strategies
15 - 19.07.2024
Strategic Management
03 - 07.06.2024