Norway
Danh sách các khóa học Public
Norway
Danh sách các khóa học Public
Advanced Leadership Communication Strategies
17 - 21.10.2023
Đánh giá và Quản lý CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
06 - 07.10.2023
Advanced Leadership Communication Strategies
22 - 26.8.2023
Strategic HR Management in Global Changes
06 - 10.2.2023
Xây dựng và Triển khai KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU
26 - 27.10.2023
Strategic Management
24 - 28.10.2023
Advanced Leadership Communication Strategies
17 - 21.10.2023
Đánh giá và Quản lý CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
06 - 07.10.2023
Advanced Leadership Communication Strategies
22 - 26.8.2023
Strategic HR Management in Global Changes
06 - 10.2.2023
Xây dựng và Triển khai KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU
26 - 27.10.2023
Strategic Management
24 - 28.10.2023