Tiêu chuẩn đánh giá nhân sự trong doanh nghiệp

Đánh giá nhân sự là quá trình xem xét hiệu quả làm việc của nhân viên dựa trên một cơ sở định sẵn. Mục đích của việc đánh giá là nhằm công nhận hoặc khuyến khích nhân viên bằng cách khen thưởng, tạo điều kiện thăng tiến hoặc huấn luyện thêm khi cần thiết. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Tiêu chuẩn đánh giá nhân sự trong Doanh nghiệp” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách nhân sự của các Tổ chức, Doanh nghiệp

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được vai trò, trách nhiệm của người quản lý trong việc đánh giá nhân viên và Lợi ích của đánh giá nhân viên đối với Doanh nghiệp và người lao động;
 • Nhận định được những khó khăn trong quá trình đánh giá nhân viên và Giải quyết các vướng mắc của Người đánh giá & Người được đánh giá trong quá trình thực hiện;
 • Xác định các tiêu chí cụ thể để đánh giá nhân viên theo năng lực, theo hiệu quả công việc;
 • Áp dụng các phương pháp đánh giá nhân viên phù hợp với thực tế Doanh nghiệp.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo & tư vấn về triển khai OKR cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

 • Đánh giá nhân sự - Trách nhiệm & Vai trò của các bên liên quan
 • Mục đích, Yêu cầu của Đánh giá nhân sự
 • Những khó khăn thường gặp từ phía người đánh giá & người được đánh giá
 • Các xu hướng mới trong đánh giá nhân sự
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ LINH HOẠT 2.0

 • Đặc điểm và những khác biệt của Hệ thống đánh giá nhân sự linh hoạt 2.0:
 • Giới thiệu chung
 • Sự khác biệt của hệ thống đánh giá nhân sự linh hoạt 2.0 so với hệ thống đánh giá nhân sự truyền thống
 • Ưu điểm của Hệ thống đánh giá nhân sự 2.0
 • Các tiêu chí và phương pháp đánh giá
 • Đánh giá Mục tiêu & Kết quả chính:
 • - Tiêu chí
 • - Phương pháp đánh giá
 • Đánh giá năng lực
 • - Tiêu chí
 • - Phương pháp đánh giá
 • Ví dụ & trao đổi
 • Các bước thực hiện của Hệ thống đánh giá nhân sự 2.0
 • Xác lập các Mục tiêu & Kết quả chính (OKR)
 • Theo dõi, Trao đổi, Đánh giá, Phản hồi thường xuyên
 • Đào tạo kịp thời
 • Tập trung phát triển điểm mạnh của nhân sự
 • Tránh phân hạng
 • Trả lương theo mức độ đóng góp
 • Ví dụ & Thực hành

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.