Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là chất keo kết nối các thành viên trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp định hướng rõ ràng con đường phát triển. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được các khái niệm liên quan đến văn hóa doanh nghiệp;
 • Mô tả được các yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp;
 • Mô tả các nguyên tắc xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp;
 • Áp dụng các phương pháp, cách thức triển khai hiệu quả tài liệu văn hóa của Đơn vị;
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hành vi ứng xử thân thiện, văn hóa;
 • Học hỏi được một số kinh nghiệm thực tế trong áp dụng và triển khai VHDN.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về Văn hoá Doanh nghiệp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • Các cách tiếp cận về VHDN
 • Định nghĩa về VHDN
 • Tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Hành vi con người với văn hoá doanh nghiệp
 • Văn hoá và sự trường tồn của doanh nghiệp
 • Các mô hình VHDN (Mô hình phân lớp văn hoá doanh nghiệp, mô hình hành vi, mô hình tổng thể)
 • Các yêu tố cấu thành nên VHDN
 • Vai trò lãnh đạo trong giai đoạn hình thành, duy trì VHDN
 • Thảo luận và Thực hành

Phần 2 XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • Bản chất của sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi trong xây dựng VHDN
 • Cách thức tác động vào tư duy, hành vi và thói quen trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Triển khai và duy trì VHDN
 • Triển khai bộ "Chuẩn mực đạo đức" và " Quy tắc ứng xử văn hóa" theo chương trình xây dựng văn hóa
 • Thảo luận và Thực hành.

Phần 3 THỰC HÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG

 • Các bài tập hoạt động thể hiện vai trò và sự tác động của VHDN trong tâm thức
 • Các hoạt động nhóm, thảo luận, thực hành
 • Các video tình huống văn hóa doanh nghiệp
 • Các hoạt động kết nối tinh thần tổ chức và tạo động lực
 • Thảo luận và Thực hành.

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.