Tư duy đổi mới sáng tạo trong công việc

Năng lực sáng tạo và đổi mới chính là thách thức trong việc thay đổi tư duy truyền thống cũng như nhìn nhận tình huống dưới góc độ mới, đưa ra các giải pháp thực hiện mới, xây dựng với quy trình mới. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Tư duy đổi mới và sáng tạo trong công việc” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được tầm quan trọng của tư duy sáng tạo trong công việc và cuộc sống;
 • Trình bày được bản chất và các nguyên tắc của tư duy sáng tạo;
 • Hình thành thói quen hướng tới tư duy tích cực và sáng tạo;
 • Tạo môi trường làm việc sáng tạo tại chính nơi làm việc;
 • Ứng dụng tư duy tích cực và tư duy sáng tạo nhằm đổi mới bản thân và giải quyết vấn đề;
 • Ứng dụng các phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo;
 • Sống vui vẻ lạc quan hơn và làm việc năng động, hiệu quả hơn.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về Phát triển năng lực cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO

 • Cuộc sống - Hành trình sáng tạo
 • Sáng tạo là vấn đề của thế giới và mỗi quốc gia
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 BẢN CHẤT CỦA SÁNG TẠO

 • Mục đích sáng tạo
 • Định nghĩa sáng tạo
 • Các cấp độ của sáng tạo
 • Ví dụ và thực hành

Phần 3 NGƯỜI SÁNG TẠO

 • 20 Đặc tính của người sáng tạo
 • Nhược điểm của người có tính cách sáng tạo
 • Đặc điểm tư duy sáng tạo
 • Hình tượng hóa tư duy
 • Tư duy hình ảnh kèm theo trí tưởng tượng
 • Ví dụ và thực hành

Phần 4 NĂNG LỰC HÌNH THÀNH TƯ DUY SÁNG TẠO

 • Thế nào là tư duy tích cực
 • Lợi thế của tư duy tích cực
 • Ảnh hưởng của thói quen
 • Vì sao thói quen có thể là “NHÀ TÙ” của bạn
 • Ví dụ và thực hành

Phần 5 PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY SÁNG TẠO

 • Phương pháp sáng tạo căn bản
 • 06 Phương pháp bằng hình ảnh
 • Áp dụng tư duy sáng tạo trong công việc
 • Ví dụ và thực hành

Phần 6 ÁP DỤNG TƯ DUY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC & THAY ĐỔI BẢN THÂN

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.