Xây dựng tinh thần và thái độ tích cực trong cuộc sống và công việc

Khi bạn có tư duy cùng thái độ tích cực, bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhân vật xuất sắc hơn trong công việc. Thái độ là một hình thức thể hiện bản thân, vậy nên hãy chọn cách làm việc lạc quan, tích cực để hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất ngay cả trong những vấn đề khó khăn. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Xây dựng tinh thần và thái độ tích cực trong công việc và cuộc sống” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Hiểu được bản thân thông qua các chỉ số của con người và mô hình năng lực;
 • Hiểu được các quy luậy giúp kiểm soát bản thân và thực hiện sự thay đổi;
 • Thực hành các kỹ năng xây dựng tinh thần và thái độ tích cực;
 • Quản lý thời gian hiệu quả thông qua các công cụ, kỹ năng.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về Phát triển năng lực cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 TÌM HIỂU VỀ NĂNG LỰC BẢN THÂN

 • Khám phá bản thân
 • Các chỉ số của con người: IQ, EQ, PQ, SQ
 • Mô hình năng lực (Competencies Model)
 • Thiết lập mục tiêu công việc và cuộc sống
 • Đích đến của mỗi người
 • Áp dụng công thức SMART

Phần 2 KIỂM SOÁT BẢN THÂN VÀ THỰC HIỆN SỰ THAY ĐỔI

 • Những cản trở trên con đường thay đổi
 • Quy luật ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả
 • Quy luật nhân quả
 • Quy luật đối nghịch
 • Quy luật vận động và hấp dẫn
 • Quy trình thực hiện thay đổi

Phần 3 KỸ NĂNG XÂY DỰNG TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC

 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Mục đích của Quản lý thời gian
 • Kẻ trộm thời gian
 • Các bước hành động
 • Thứ tự ưu tiên
 • Công cụ Quản lý thời gian
 • Kỹ năng lắng nghe chủ động
 • Kỹ năng tiếp nhận phản hồi
 • Kỹ năng phản hồi
 • Mô hình 4A nhận phản hồi

Phần 4 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG

 • Lập kế hoạch ứng dụng vào cuộc sống công việc
 • Cách ứng dụng nội dung học tập

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.