Kỹ năng báo cáo và trình bày báo cáo

Báo cáo và trình bày báo cáo là một việc làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của người chuyên viên với người quản lý. Làm thể nào để việc báo cáo đúng lúc, đúng cách, và đúng nội dung yêu cầu, đáp ứng được mong đợi của người quản lý thường là trăn trở của mỗi chuyên viên. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Kỹ năng báo cáo và trình bày báo cáo” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhận thức được các vấn đề thường gặp và các nguyên tắc, yêu cầu trong việc báo cáo và trình bày báo cáo với người quản lý;
 • Tiếp nhận yêu cầu báo cáo với việc làm rõ yêu cầu, mong đợi của người quản lý;
 • Chuẩn bị các nội dung báo cáo đầy đủ, kịp thời và theo chuẩn mực;
 • Trình bày báo cáo tự tin, chuyên nghiệp, phù hợp và thuyết phục với sự hiểu rõ mong đợi, yêu cầu và phong cách của người quản lý;
 • Lắng nghe, diễn giải và tiếp thu ý kiến phản hồi của người quản lý;
 • Chủ động có các đề xuất, kiến nghị trong báo cáo và khi trình bày báo cáo.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về phát triển năng lực làm việc cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO – ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU

 • Những vấn đề thường gặp trong báo cáo & trình bày báo cáo
 • Các hình thức, phương thức và tình huống báo cáo và trình bày báo cáo
 • Mong đợi của người Quản lý và các nguyên tắc để báo cáo và trình bày báo cáo hiệu quả
 • Yêu cầu đối với báo cáo và trình bày báo cáo
 • Tình huống, Ví dụ & Liên hệ thực tế.

Phần 2 CHUẨN BỊ BÁO CÁO

 • Tiếp nhận yêu cầu báo cáo của người Quản lý
 • Định hình ý tưởng báo cáo
 • Thăm dò, xác nhận với người Quản lý
 • Chuẩn bị nội dung báo cáo
 • Thời điểm, địa điểm, phương thức báo cáo và trình bày báo cáo
 • Tình huống, Ví dụ & Thực hành.

Phần 3 TRÌNH BÀY BÁO CÁO VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ

 • Nguyên tắc phổ quát của báo cáo & trình bày báo cáo
 • Hiểu chuẩn mực công việc
 • Hiểu phong cách của người lãnh đạo - Ứng dụng công cụ DISC
 • Trình bày báo cáo bằng văn bản
 • Trình bày báo cáo trực tiếp/qua điện thoại

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.