Các giải pháp công nghệ mới cho nền kinh tế

Các giải pháp công nghệ mới là một đề án lớn, tác động đến mọi mặt của cuộc sống và nền kinh tế Việt Nam trong nền kinh tế số. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Các giải pháp công nghệ mới cho nền kinh tế số” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

  • Nắm rõ các công nghệ cốt lõi cho nền kinh tế số, áp dụng và thưc hành xu hướng ứng dụng trong nền kinh tế số;
  • Áp dụng xây dựng nền kinh tế số theo giáp pháp 4.0 và chuyển dịch số cho doanh nghiệp

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về giải pháp công nghệ số cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 CÁC CÔNG NGHỆ CỐT LÕI CHO NỀN KINH TẾ SỐ

  • Các công nghệ nền tảng của nền kinh tế số
  • Công nghệ IoT, Big Data, Block Chain, AI
  • Ví dụ & Thảo luận.

Phần 2 NỀN KINH TẾ SỐ: ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU, THÁCH THỨC

  • Nền kinh tế số và CMCN 4.0
  • Bối cảnh & vai trò của quản lý nhà nước trong nền kinh tế số
  • Những thách thức của việc chuyển dịch sang nền kinh tế số

Phần 3 XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ SỐ: VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP 4.0

  • Những vấn đề xây dựng nền kinh tế số và giải pháp
  • Các ứng dụng công nghệ 4.0 & hành động của doanh nghiệp

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.