Chuyển đổi số quốc gia

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều nước trên thế giới đã và đang triển khai chiến lược chuyển đổi số quốc gia toàn diện, trải rộng trên các lĩnh vực. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia góp phần vào công cuộc chung cho sự phát triển. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Chuyển đổi số quốc gia: Tiếp cận tổng thể kinh nghiệm quốc tế và các yếu tố để chuyển đổi số quốc gia thành công” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Công viên chức của các Đơn vị Nhà nước.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được khái niệm, vai trò và nội dung của chuyển đổi số quốc gia;
 • Hệ thống được về hệ sinh thái của chuyển đổi số quốc gia về nền kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số… và chiến lược cải cách;
 • Thực hiện chiến lược và thực thi, triển khai kế hoạch chuyển đổi số hiệu quả.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về Chuyển đổi số cho các Tổ chức, Đơn vị.

Nội dung

Phần 1 CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA: Khái niệm, vai trò & nội dung

 • Chuyển đổi số quốc gia là gì?
 • Vai trò & Ý nghĩa của chuyển đổi số quốc gia
 • Các nội dung của chuyển đổi số quốc gia
 • Ví dụ chuyển đổi số của một số quốc gia: Ấn độ, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam
 • Những điểm chính trong đề án CĐS quốc gia
 • Thách thức của Việt Nam với CĐS
 • Trao đổi và Thảo luận

Phần 2 HỆ SINH THÁI CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

 • Chuyển đổi số nền kinh tế (Nền kinh tế số)
 • Chuyển đổi số Xã hội (Xã hội số)
 • Chuyển đổi số trong cơ quan chính phủ
 • Hạ tầng số và an toàn thông tin (Hạ tầng số)
 • Phát triển lực lượng lao động có kỹ năng số
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới: AI, Bigdata, Blockchain, Cloud,..
 • Đô thị thông minh/ Smart city
 • Cải cách, xây dựng khung pháp lý cho chuyển đổi số hiệu quả
 • Ví dụ và Thảo luận

Phần 3 CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Chiến lược và thực thi chuyển đổi số
 • Chiến lược và triển khai chuyển đổi số

Phần 4 CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA: Thách thức, thuận lợi & kinh nghiệm Thế giới

 • Nền kinh tế số: Đặc điểm , yêu cầu và thách thức
 • Các yếu tố để chuyển đổi số quốc gia thành công
 • Bài tập và Thảo luận

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.

Hình thức học

Tải thông tin khóa học bản PDF

Yêu cầu báo giá

Khóa học liên quan