Khóa đào tạo 01 ngày

Nhận thức về chuyển đối số trong doanh nghiệp

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây
Khóa đào tạo 01 ngày

Nhận thức về chuyển đối số trong doanh nghiệp

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây
Thời gian Địa điểm Học phí/Học viên
27.9.2021 Học Online 1,250,000 VNĐ

Giới thiệu

Chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp đang là tiến trình tất yếu vừa để nâng cao hiệu quả trong hiện tại và tiềm năng phát triển trong tương lại, đặc biệt là lựa chọn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thời gian qua. Nhận thức được nhu cầu này, với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều Doanh nghiệp trong hơn 13 năm qua, Brainwork Việt Nam đã thiết kế, phát triển Khóa học “Nhận thức về Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp” nhằm giúp cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp hiểu rõ về đặc điểm, xu hướng, công nghệ cũng như lợi ích và yêu cầu của Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từ đó ứng dụng thành công để tạo ra thêm nhiều cơ hội và giá trị mới cho doanh nghiệp.

Mục tiêu

 • Trình bày được các đặc điểm, xu hướng và công nghệ để chuyển đổi số trong Doanh nghiệp;
 • Mô tả được lợi ích, vai trò và yêu cầu đổi với các bên liên quan trong việc triển khai chuyển đổi số tại Doanh nghiệp;
 • Chuyển đối nhận thức về chuyển đổi số để triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP: ĐẶC ĐIỂM, XU HƯỚNG, CÔNG NGHỆ

 • 1. Chuyển đổi số: Đặc điểm, Xu hướng
 • Hiểu đúng về số hóa & Chuyển đổi số
 • Ba (3) trụ cột Chuyển đổi số Quốc gia
 • 2. Các công nghệ nền tảng của chuyển đổi số
 • 3. Ba lĩnh vực chính của Chuyến đối số đối với doanh nghiệp
 • Tăng trải nghiệm khách hàng
 • Tối ưu hoạt động, vận hành
 • Tạo ra mô hình kinh doanh mới
 • Ví dụ & Thảo luận
 • 4. Chuyển đổi số trong ngành điện trên thế giới và tại Việt Nam
 • Thế giới: 3 mảng và 7 nhóm ứng dụng Chuyển đổi số
 • Việt Nam (EVN)
 • Chuyển đổi số đối với Nhà máy điện
 • Ví dụ & Thảo luận
Phần 2 TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP: LỢI ÍCH, VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
 • 1. Lợi ích của Chuyển đổi số đối với Doanh nghiệp, người lao động
 • Lợi ích đối với Doanh nghiệp
 • Lợi ích đối với Người lao động (CBNV)
 • Ví dụ & Thảo luận
 • 2. 4 nhóm việc chính để thực hiện Chuyển đổi số trong hoạt động Doanh nghiệp
 • Tầm nhìn của lãnh đạo
 • Gắn kết đội ngũ vào chuyển đổi số
 • Cách tân công nghệ (số)
 • Quản trị
 • Ví dụ & Thảo luận
 • 3. Điều kiện để chuyển đối số thành công
 • Văn hoá
 • Năng lực số
 • Năng lực lãnh đạo
 • Chọn dự án Chuyển đổi số nhỏ, dễ làm thực hiện trước
 • Ví dụ & Thảo luận
 • 4. Vai trò và Yêu cầu đối với các bên liên quan của chuyển đổi số trong Doanh nghiệp
 • Lãnh đạo và người quản lý
 • Nhân viên (Người lao động)
 • Nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp SỐ
 • Khác
 • Ví dụ & Thảo luận

Tải PDF