Khóa đào tạo 02 ngày tại Hà Nội

Quản lý chất lượng & hiệu quả các chương trình đào tạo trong doanh nghiệp

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây

Quản lý chất lượng & hiệu quả các chương trình đào tạo trong doanh nghiệp

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây
Thời gian Địa điểm Học phí/Học viên
27 - 28.4.2021 Hà Nội 3,500,000 VNĐ

Giới thiệu

Quản lý CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ các chương trình đào tạo trong Tổ chức, Doanh nghiệp là công việc thường xuyên và quan trọng của người Cán bộ phụ trách đào tạo. Việc này đòi hỏi người quản lý đào tạo của Tổ chức, Doanh nghiệp cần có cách tiếp cận hệ thống và toàn diện, có sự hiểu biết thấu đáo về ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến chất lượng và hiệu quả các chương trình đào tạo và có cách làm thích hợp để đạt được kết quả như mong muốn. Nhận thức được nhu cầu này, trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cho nhiều Đơn vị trong những năm qua, Brainwork Việt Nam thiết kế, phát triển và thực hiện khóa học “Quản lý CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ các chương trình đào tạo trong Doanh nghiệp”

Mục tiêu

 • Phân biệt được sự khác nhau giữa CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của một chương trình đào tạo;
 • Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của chương trình đào tạo;
 • Đề ra cơ chế kiểm soát toàn diện các yếu tố liên quan đến CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của một chương trình đào tạo;
 • Xây dựng được các KPI cơ bản cho đánh giá CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ đào tạo làm cơ sở để kiểm soát các chương trình đào tạo;
 • Xử lý được các tình huống điển hình ảnh hưởng đến CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của chương trình đào tạo.

Nội dung

Phần 1 Chất lượng & hiệu quả của chương trình đào tạo - Cách tiếp cận hệ thống

 • Phân biệt giữa CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ của một chương trình đào tạo
 • Đánh giá CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ với Mô hình 4 cấp độ đánh giá một chương trình đào tạo
 • Mô hình tổng thể QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ các chương trình đào tạo
 • Thực hành
Phần 2 Quản lý chất lượng chương trình đào tạo
 • Phân nhóm Đối tượng & Chương trình đào tạo trong Tổ chức, Doanh nghiệp
 • Các bên liên quan đến hoạt động đào tạo
 • 3 Nguyên tắc học tập của người đã đi làm
 • 4 Nguyên lý của Quản lý chất lượng
 • Chuẩn hóa & 4 cấp độ chuẩn hóa
 • Quản lý CHẤT LƯỢNG các chương trình đào tạo: Học viên + Giảng viên + Học liệu + Công tác tổ chức
 • Đánh giá CHẤT LƯỢNG (Cấp độ 1 & 2)
 • Thực hành
Phần 3 Quản lý hiệu quả chương trình đào tạo
 • Nhu cầu đào tạo – Gốc của vấn đề
 • Cử người tham dự các chương trình đào tạo
 • Vai trò và Yêu cầu của các bên liên quan
 • Đánh giá HIỆU QUẢ (Cấp độ 3 & 4)
 • Thực hành
Phần 4 Cán bộ phụ trách đào tạo với quản lý chất lượng & Hiệu quả đào tạo
 • Vai trò của Cán bộ phụ trách đào tạo
 • Yêu cầu với Cán bộ phụ trách đào tạo
 • Nhiệm vụ cần làm của Cán bộ phụ trách đào tạo
 • Thực hành

Tải PDF