Phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc và đánh giá giá trị công việc
Phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc và đánh giá giá trị công việc

Mục tiêu:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Áp dụng các kỹ năng và công cụ được học giúp cho công tác phân tích công việc của từng vị trí trong Doanh nghiệp;
 • Xây dựng được bản mô tả công việc;
 • Ứng dụng phương pháp và công cụ hỗ trợ trong việc đánh giá giá trị công việc;
 • Tự xây dựng được chương trình đánh giá giá trị công việc một cách hoàn chỉnh.

 

Đối tượng tham d:

 • Cán bộ Lãnh đạo và Quản lý các cấp trong các Doanh nghiệp/Tổ chức;
 • Cán bộ, chuyên viên phụ trách Nhân sự, phát triển nguồn nhân lực;
 • Các cá nhân đang có nhu cầu muốn phát triển bản thân nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân.

 

Học phí:  2.800.000 VNĐ/ Học viên

Bao gồm: phí phát triển chương trình, giảng dạy, phòng học, ăn trưa, tea-break, tài liệu, văn phòng phẩm và phí quản lý của Brainwork.

Tối đa 24 học viên/lớp. Đăng ký tham dự ngay để được hưởng ưu đãi của Brainwork.

Nội dung chương trình

Phần 1: Tổng quan về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 

 • Hiện tượng “nhân viên xem Doanh nghiệp là bến đỗ tạm thời”
 • Lý do Doanh nghiệp không giữ được người được người tài.
 • Đánh giá khả năng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực  tại doanh nghiệp.
 • Ví dụ và phân tích.

 

Phần 2: Phân tích công việc (Job analysis)

 • Khái niệm và vai trò của phân tích công việc
 • Tại sao cần phải phân tích công việc
 • Trước khi bắt đầu tiến hành phân tích công việc
 • Các bước thực hiện việc phân tích công việc
 • Công cụ hỗ trợ trong việc phân tích công việc Bảng phân tích công việc, bảng câu hỏi phân tích công việc…
 • Ví dụ và thực hành.

Phần 3: Xây dựng bản mô tả công việc (Job description)

 • Khái niệm xây dựng bản mô tả công việc
 • Lợi ích của việc xây dựng bản mô tả công việc
 • Những thông tin mà một bản mô tả công việc cần có
 • Cấu trúc của một bản mô tả công việc
 • Phương pháp và công cụ sử dụng để xây dựng bản mô tả công việc
 • Những phương pháp xây dựng bản mô tả công việc hiện đại
 • Ví dụ và thực hành.

 

Phần  4: Đánh giá giá trị công việc (Job evaluation)

 • Tổng quan về phương pháp đánh giá giá trị công việc.
 • Những phương pháp áp dụng trong quá trình đánh giá giá trị công việc:
 • Phương pháp phối hợp mang tính phân tích.
 • Phương pháp so sánh cặp (Phương pháp phối hợp không mang tính phân tích)
 • Phương pháp xếp hạng luân phiên và phương pháp cho điểm.
 • Phương pháp bảng thường thuật.
 • Ví dụ và thực hành.

 

Phần 5: Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá giá trị công việc

 • Xác định chỉ tiêu đánh giá.
 • Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá.
 • Tiến hành và Phỏng vấn đánh giá.
Chương trình đào tạo Public 2014
Đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp